ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HLA ANTIΓΟΝΩΝ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΗLA DQA1)

Προσδιορισμός των αντιγόνων του συστήματος ιστοσυμβατότητας HLA DQA1 με μοριακές τεχνικές DNA σε ζευγάρια με επαναλαμβανόμενες αποβολές.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

3–5 ημέρες.

 

Γενετικά νοσήματα – Γενετικές αναλύσεις