ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΙΟΛΟΓΙΑ

 • ΠΑΡΒΟΪΟΣ 19
 • IOΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ (ΗPV)–ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ (HSV 1,2)
 • ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ (VZV)
 • ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ 8 (HHV–8)
 • ΙΟΣ HHV –ΤΥΠΟΣ 6 & 7
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ gondii
 • ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΙΟΣ (CMV)
 • ΙΟΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ
 • CHLAMYDIA TRACHOMATIS
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ (M.hominis)
 • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ (U.urealyticum)

ΠΡΟΓΕΝΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ+AMNIO–PCR+ΔF508+ΜΕΤΡΗΣΗ A΄ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (AFP)/ΔΕΙΓΜΑ ΑΜΝΙΑΚΟY ΥΓΡΟY
 • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ +CVS–PCR + ΔF508 / ΔΕΙΓΜΑ XOΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΕΜΒΡΥΙΚΟY ΑΙΜΑTΟΣ
 • ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΝΕΤΙΚΟΥ
 • FISH ΓΙΑ ANIXNΕΥΣΗ YΠΟΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
 • FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΜEΡΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Β ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
 • METAΛΛΑΓΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Β ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Β ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ– ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ(ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
 • SCREENING ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΖΕΥΓΟΣ)
 • ΜΟΡIAKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣTIΚΗΣ ΝΟΣΟΥ – ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 • ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΔF508
 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ Χ – ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 • ΣΥΝΔΡΟΜΑ PRADER–WILLI/ANGELMANN – ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 • ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑ – ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΩΝ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ) (23 ΣΥΝΔΡΟΜΑ) ΜΕ PCR/MLPA
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ) ΜΕ PCR/MLPA

• 1p36 deletion syndrome
• 2p16 microdeletion
• 3q29 microdeletion
• 9q22.3 microdeletion
• 15q24 deletion syndrome
• 17q21 microdeletion
• 22q13 / Phelan–Mcdermid
• Cri du Chat syndrome, 5p15
• DiGeorge syndrome 22q11
• DiGeorge region 2, 10p15
• Langer–Giedion syndrome, 8q
• Miller–Dieker syndrome, 17p
• NF1 microdeletion syndrome
• Prader–Willi / Angelman
• MECP2 / Xq28 duplication
• Rubinstein–Taybi syndrome
• Smith–Magenis syndrome
• Sotos syndrome 5q35.3
• Wagr syndrome
• Williams syndrome
• Wolf–Hirschhorn 4p16.3

 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΥΛΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ)
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SRY (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ)
 • ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE/BECKER (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ)
 • ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE/BECKER (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ/ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ)
 • ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (SMA) TYΠΟΥ Ι/ΙΙ/ΙΙΙ
 • FISH ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Di–GEORGE/VCFS/Cat Eye (22q11)
 • FISH ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ WILLIAMS (7q11.23)
 • FISH ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ PRADER–WILLI/ANGELMAN (15q11–q13)
 • ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΥΗΣΕΩΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΜΙΞΗΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΔΙΣΩΜΙΑΣ