ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ανάλυση χρωμοσωμάτων από λευκοκύτταρα του περιφερικού αίματος. Η εξέταση αυτή μπορεί να διεξαχθεί σε: α) παιδιά με νοητική υστέρηση, δυσμορφίες, συγγενείς ανωμαλίες, πρώιμη ήβη, καθυστέρηση ανάπτυξης κ.λπ., β) ενήλικες με προβλήματα γονιμότητας που πιθανώς οφείλονται σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες, αζωοσπερμία, ολιγοσπερμία, όχι καλά αναπτυγμένα εσωτερικά και εξωτερικά γεννητικά όργανα κ.λπ. και γ) ζευγάρια με ιστορικό πολλαπλών αποβολών (καθ΄ έξιν αποβολές), κ.α.

Μέθοδος:

Ταινίες G

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

Σε ηπαρινισμένο φιαλίδιο (τα οποία παρέχει το Κέντρο μας) λήψη 2,5cc αίματος, και ελαφρά ανάδευση.

Aποστολή:

Τα δείγματα διατηρούνται στους 2–8°C μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριο μας εντός 24 ωρών από τη λήψη του δείγματος.

Xρόνος απάντησης:

15 ημέρες / σε επείγοντα: 7 ημέρες

Κυτταρογενετική – Μοριακή κυτταρογενετική