ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΙΔΙΑ)
  • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΙΔΙΑ, HSV 1,2, HHV 6,7, CMV, EBV)
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΟΙΟΥΣ (HSV 1,2, HSV 6,7, CMV, EBV) – 5 ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΟΙΟΥΣ (HSV 1,2, CMV ) – 3 ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ, ΤΟΧΟ, HSV 1,2, HSV 6,7, CMV, EBV )

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία