ΓΟΝΙΔΙΟ APC–ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)

Η οικογενής πολυποδίαση είναι ένα νόσημα που κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα. Το υπεύθυνο για τη νόσο γονίδιο εντοπίζεται στο μακρύ σκέλος του χρωμοσώματος 5 (θέση 5q21–q22) και καλείται γονίδιο APC.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

20–40 ημέρες.

 

Οικογενής καρκίνος